Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van Blackbird Roadfreight. De toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden gelden naast deze algemene voorwaarden de volgende branchevoorwaarden:
a) nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
b) internationaal vervoer over de weg: het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg (CMR) en in aanvulling daarop de meest recente versie van de Algemene Vervoerscondities (AVC) en het e-CMR protocol inzake de digitale vrachtbrief;
c) Op alle opslag- en warehousing-activiteiten de Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

1.3 De hierboven genoemde verdragen en voorwaarden zijn te downloaden via onderstaande link www.blackbirdroadfreight.com

1.4 In geval van eventuele strijdigheid van de hiervoor genoemde verdragen en branchevoorwaarden met de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen prevaleren de algemene voorwaarden van Blackbird Roadfreight met uitzondering van de in genoemde verdragen en branchevoorwaarden opgenomen dwingendrechtelijke bepalingen.

1.5 Indien in het kader van één overeenkomst met de opdrachtgever door Blackbird Roadfreight opeenvolgende werkzaamheden van uiteenlopende aard worden uitgevoerd zijn de hierboven aangegeven verdragen en branchevoorwaarden ieder voor dat deel van de werkzaamheden van toepassing.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Blackbird Roadfreight waarvan voor de uitvoering door Blackbird Roadfreight gebruik wordt gemaakt van derden. Indien deze derden buiten overeenkomst worden aangesproken door opdrachtgever of derden, geldt dat deze zich op alle in deze voorwaarden opgenomen bedingen ter beperking of uitsluiting van hun aansprakelijkheid kunnen beroepen.

Artikel 2 Tarieven

2.1 Alle afgegeven tarieven zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief tolgelden.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden, verbod op verrekening

3.1 Betaling van facturen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

3.2 Een afleverbewijs wordt niet standaard bij de factuur gevoegd. Afleverbewijzen zijn opvraagbaar.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is tevens de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd. Betalingen van de Opdrachtgever strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten en de rente en daarna in mindering van de hoofdsom.

3.4 Eventuele reclamaties op facturen dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum te worden ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen voor het onbetwiste deel niet op.

3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening over te gaan ten aanzien van bedragen die door Blackbird Roadfreight aan opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

3.6 Remboursen: Aflevering onder rembours is mogelijk op schriftelijke aanvraag. Voor alle rembours zendingen wordt een toeslag in rekening gebracht. De toeslag en wijze van betaling van de rembourszending zullen per zending worden vastgelegd.

Artikel 4 Boeken van zendingen

4.1 Opdrachten dienen door opdrachtgever te worden aangemeld via het mailadres: info@blackbirdroadfreight.com of via orderinvoer.nl Voor deze applicatie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist en deze zijn op te vragen bij onze customer service. E¬mail adres: info@blackbirdroadfreight.com.

4.2 Opdrachtgever is verplicht de goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, voorzien van alle benodigde instructies, informatie en gegevens die van belang zijn voor de behandeling van de goederen en de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen aan Blackbird Roadfreight.

Artikel 5 Verpakking / etikettering

De aangeboden goederen moeten transportwaardig zijn verpakt en voorzien van duidelijke gegevens omtrent het product en volledige adressering van de ontvanger. Blackbird Roadfreight heeft het recht zendingen te weigeren die onvoldoende verpakt zijn. Voor schade aan goederen als gevolg van ondeugdelijke verpakking of stapeling blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk.

Artikel 6 Niet toegestane zendingen

Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, waardepapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek, belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- en optiebewijzen worden alleen op aanvraag door Blackbird Roadfreight geaccepteerd. Indien dergelijke goederen toch worden aangeboden zonder akkoord dan gebeurt dat geheel op het eigen risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 ADR vervoer

7.1 Opdracht tot het doen vervoeren van gevaarlijke goederen dient schriftelijk te worden verstrekt. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct etiketteren, verpakken en de juiste documentatie om het vervoer binnen de wettelijk gestelde eisen uit te voeren.

7.2 Toeslag: voor het doen vervoeren van gevaarlijke goederen geldt een toeslag over de in de offerte genoemde transporttarieven, afhankelijk van het bestemmingsland.

Artikel 8 Levertijden, laad-, los- en wachttijden

8.1 Blackbird Roadfreight is verplicht de door haar in ontvangst genomen goederen binnen redelijke tijd aan de geadresseerde af te leveren. Aflevertijden zijn niet bindend, tenzij nadrukkelijk overeengekomen.

8.2 Indien bij het laden of lossen wachttijd ontstaat, die Blackbird Roadfreight niet heeft kunnen voorzien of voorkomen, behoudt Blackbird Roadfreight zich het recht voor om de ontstane wachttijd door te belasten aan de opdrachtgever.

8.3 Leveringen vinden plaats tussen 07:00 en 18:00 uur. Indien gevraagd wordt om specifieke laadtijden of vensters en/of specifieke lostijden of vensters, gelden daarvoor extra tijdtoeslagen.

8.4 Blackbird Roadfreight is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, ontstaan door het niet halen van de gevraagde tijdslevering.

Artikel 9 Palletruil

Aanbiedingen van Blackbird Roadfreight zijn exclusief palletruil, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. Tarieven en voorwaarden op aanvraag. Blackbird Roadfreight is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de pallets en is niet aansprakelijk voor de palletruil, indien er op het losadres geen ruilpallets ter beschikking zijn.

Artikel 10 Foutvracht

In het geval zendingen op de dag van afhaling binnen 4 uur vóór afhaling worden geannuleerd, zal 100% van de overeengekomen vrachtprijs doorgerekend worden aan opdrachtgever. Indien de annulering buiten deze 4 uur ligt, wordt er 70% van het overeengekomen transporttarief belast.

Artikel 11 Tweede aanbieding

Voor een tweede aanbieding worden de verzendkosten opnieuw in rekening gebracht, tenzij Blackbird Roadfreight verwijtbaar gehandeld heeft. In dat onderhavige geval wordt de zending kosteloos geleverd.

Artikel 12 Reclamaties, aansprakelijkheid en transportverzekering

12.1 Meldingen van schades of manco’s moeten worden gedaan via info@blackbirdroadfreight.com. Claims dienen te worden onderbouwd door alle relevante informatie over de zending en/of over het verlies, de beschadiging of de vertraging aan Blackbird Roadfreight toe te sturen.

12.2 De aansprakelijkheid van Blackbird Roadfreight wordt, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, bepaald door de in artikel 1 lid 2 van deze algemene voorwaarden genoemde verdragen en branchevoorwaarden.

12.3 De aansprakelijkheid van Blackbird Roadfreight voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de goederen is beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, dan wel het bedrag dat in voorkomende gevallen door de assuradeuren wordt gedekt.

12.4 Blackbird Roadfreight is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstilstand en/of het verlies van klanten of goodwill.

12.5 Blackbird Roadfreight wijst er op dat de goederen niet zijn verzekerd. In voorkomende gevallen waarin de dekking niet voldoende is wordt de opdrachtgever geadviseerd een goederentransportverzekering af te sluiten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Blackbird Roadfreight en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem.

BLACKBIRD ROADFREIGHT B.V.
Hoeksteen 18, 2132 MS Hoofddorp | Tel. 06-25337116 | www.blackbirdroadfreight.com | info@blackbirdroadfreight.com